مراکز و برنامه‌های آموزشی

  • در چه موسسه آموزشی و چه رشته‌ای مایل به ادامه تحصیل در کانادا هستید؟

فیلتر برنامه‌های آموزشی

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Arts - Honours Arts and Business - Fine Arts

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Global Business and Digital Arts

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Science - Science and Business

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Science - Honours Science

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Mathematics - Business Administration

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Applied Science - Civil Engineering (Co-op)

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Computer Science

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Arts - Honours Arts and Business

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Accounting and Financial Management (Co-op)

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Science - Health Studies

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Science - Kinesiology

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Public Health

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Arts - Recreation and Leisure Studies

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Arts - Recreation and Sport Business

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Arts - Therapeutic Recreation

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Arts - Tourism Development

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Architectural Studies - Architecture (Co-op)

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Applied Science - Biomedical Engineering (Co-op)

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Applied Science - Chemical Engineering (Co-op)

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Applied Science - Computer Engineering (Co-op)

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Applied Science - Electrical Engineering (Co-op)

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Applied Science - Environmental Engineering (Co-op)

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Applied Science - Software Engineering (Co-op)

اطلاعات بیشتر و پذیرش

University of Waterloo

Ontario - Waterloo

Bachelor of Applied Science - Mechanical Engineering (Co-op)

اطلاعات بیشتر و پذیرش


bg

همین حالا
برای پذیرش تحصیلی کانادا اقدام کنید

خدمات دیجی‌اپلای برای کاربران رایگان است و شما تنها هزینه پذیرش مربوط به خود دانشگاه یا مرکز آموزشی را می‌پردازید

رایگان شروع کنید
circle